Home » Nieuws » Samenvatting Ambtelijk overleg op 2-11-2022

Samenvatting Ambtelijk overleg op 2-11-2022

Samenvatting van het Ambtelijk overleg (AO) tussen de Sportraad van Delft en betrokken ambtenaren van de Gemeente Delft op woensdag 2 november 2022

Op de agenda staan de volgende bespreekpunten

1. Wijze van samenwerking, overleg momenten en communicatiestructuur

Afgesproken wordt om standaard eens per kwartaal een AO te organiseren. Gemeente maakt de afspraken bij voorkeur op woensdagen vanaf de middag. De Sportraad geeft een eerste aanzet tot een agenda en Gemeente vult aan. Indien nodig komt een extra overleg of vervalt er een als er niets bijzonders is. Een overleg met de Wethouder (Bestuurlijk overleg) wordt ingepland indien nodig.

2. Rapport Binnensportaccommodatie

Om tot toekomstbestendige binnensportvoorzieningen te komen is aan ICS adviseurs gevraagd een onderzoek uit te voeren om de vraag en het aanbod van binnensportvoorzieningen in kaart te brengen. Het heeft enige tijd geduurd, deels door Corona en deels door onderbezetting, voordat het onderzoek was afgerond. Het rapport is nu ook definitief vastgesteld door het college. Ondanks grote inspanning van de Gemeente en de VO-ers (verenigingsondersteuners) viel de respons van de betrokken verenigingen bij de enquête erg tegen. De Gemeente geeft aan dat het bewegingsonderwijs in eerste instantie leidend zal zijn op basis van in dit rapport geschetste toekomstbeeld. De gemeente wil graag multifunctioneel gebruik van voorzieningen en zal daarom ook kijken hoe sportverenigingen/ander soortige sportaanbieders hierop aan kunnen sluiten.

3. Inzicht in de gemeentelijke sportbegroting 2023

De Sportraad zou graag meer inzicht willen hebben in de opbouw van de begroting m.b.t. Sport en Bewegen. In een volgend overleg zal er een samenvatting van de programma begroting gepresenteerd worden.

4. Plannen voor Sportaccommodatie in “de Schieoevers”

De plannen zijn nog niet erg concreet. Onduidelijk is nog hoeveel ruimte er gereserveerd wordt voor Maatschappelijke Voorzieningen, waar Sport en Bewegen ook onder valt Het hele project zal zeker 5 – 10 jaar duren.

5. Stand van zaken nieuwe sportlocatie Maria Duystlaan

De voorziening wordt ontwikkeld en beheerd door Sportfondsen. Er komt binnenkort (in 2022 naar verwachting) een extra overleg met de Gemeente, Sportraad en Sportfondsen. Verwachtte oplevering is 2026.

6.  Opzet nieuwe gebruikersovereenkomst huurvelden

Het streven van de Gemeente is half 2023 een nieuwe bijgewerkte overeenkomst te presenteren. Als dat niet lukt wordt de huidige wederom een jaar verlengd. De reden is dat de huidige overeenkomst aangepast moet worden om beter aan te sluiten bij de huidige tijd. De gemeente wil tevens meer sturing kunnen geven aan het gebruik waardoor de beschikbare faciliteiten op de sportparken efficiënter in gezet kunnen worden ten behoeve van maatschappelijke partners op incourante uren.

7.  Sportnota 2023 – 2030

De Sportraad is voornemens een Sportnota op te stellen, waarbij het Sportcafe op 14 nov. a.s. een eerste aftrap is. In deze nota moet een eigen visie van de Sportraad en de aangesloten verenigingen komen te staan met als vergezicht 2030. In overleg moet nog worden bepaald wat de rol van de gemeente is.

 

Delft,  11 november 2022