Inleiding, de rol van de Sportraad van Delft

De Sportraad van Delft is opgericht in 1948 als een vereniging van sportverenigingen om de belangen van de aangesloten sportverenigingen te behartigen. Daarnaast is ze gesprekspartner van en geeft ze gevraagd en ongevraagd advies aan betrokken overheden en andere relevante organisaties ter bevordering van de georganiseerde sport.

De laatste jaren is er meer nadruk komen te liggen op sportbeoefening in welke vorm dan ook en meer in het algemeen het bewegen als middel om een gezonder leven te leiden. Het maakt niet uit of het plaats vindt in georganiseerd of ongeorganiseerd verband. Daarnaast zijn er veel andere, met name commerciële, sportaanbieders bijgekomen. We kennen de ongebonden sporter, de sportschool, het fitnesscentrum, klimmen en boulderen, de bootcampclub, urbansports, Esports etc.

Het is dan ook een grote uitdaging voor de sportraad om al die organisatievormen te verbinden en namens de gehele sportsector te kunnen spreken. Een goed georganiseerde sportraad kan een zwaarwegender advies geven als dat namens een grote achterban is.

Gezien bovenstaande afwegingen heeft de Sportraad haar huidige doelstelling en in het verlengde daarvan haar missie en visie in 2020 aangepast.

Missie Sportraad van Delft

De missie van de Sportraad van Delft is om de belangen van de sportverenigingen en sportbeoefenaren – in al haar vormen – te behartigen en is in dat kader dé gesprekspartner van gemeentelijke, politieke en andere maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met Sport én Bewegen.

Visie Sportraad van Delft

De Sportraad van Delft ziet sporten en bewegen als basisvoorwaarde voor een gezonde leefstijl. Iedereen in Delft, ongeacht afkomst, leeftijd, beperking of anderszins moet in staat worden gesteld te kunnen sporten of bewegen, al dan niet in georganiseerd verband. Dat betekent dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn om te kunnen sporten en bewegen en dat er goede ondersteuning geboden kan worden aan burgers en verenigingen, die niet in staat zijn geheel op eigen kracht invulling te geven aan op sport en bewegen gerichte activiteiten.

Bereikbare en toegankelijke sportaccommodaties met een sociaal veilig sportklimaat zijn hierbij een essentiële basisvoorwaarde, maar dat is niet genoeg! Er zijn ook gezonde sportverengingen nodig om ervoor te zorgen dat iedere burger kan sporten en bewegen. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in het sociale leven van haar leden maar ook als het gaat om elementen als leefbaarheid en saamhorigheid. Daartoe zullen zij waar nodig op professionele wijze moeten worden ondersteund en gefaciliteerd. Om het sporten en (meer) bewegen te stimuleren is een positief beeld van wat in Delft mogelijk is noodzakelijk en zullen er noodzakelijke financiële middelen beschikbaar moeten zijn om sport en bewegen te promoten.

Lid worden van een sportvereniging is geen noodzakelijke maar wel een voldoende voorwaarde om samen met anderen te sporten en te bewegen. Sportverenigingen zijn, samen met organisaties in het sociaal domein, in toenemende mate van belang als het gaat om het bereiken van maatschappelijke doelen zoals onbeperkt kunnen sporten.

Doelstellingen
Er is een tweetal hoofddoelstellingen te benoemen.

 • De Sportraad van Delft is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeenteraad en het college van B&W op het gebied van sport en bewegen gevraagd en ongevraagd adviseert over (de hoofdlijnen van) het sportbeleid van de gemeente. Daartoe overlegt zij periodiek op ambtelijk en politiek niveau met de Gemeente Delft over alle zaken die sport en bewegen betreffen
 • De bestuursleden van de Sportraad van Delft hebben regelmatig en periodiek overleg met sportverenigingen, andere sportaanbieders en met individueel of in informeel verband sportende Delftenaren. Daarnaast heeft de Sportraad overleg met maatschappelijke organisaties in de sfeer van onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk, welke invloed hebben op het wel of niet kunnen sporten van Delftenaren.

Enkele specifieke doelstellingen

 • Delftenaren kunnen sporten en bewegen binnen de eigen mogelijkheden.
 • Sportverenigingen zijn vitaal en hebben passend kader om leden en niet – leden te begeleiden, ondersteunen en trainen.
 • Betrokken sportverenigingen werken met elkaar samen op sportparkniveau en zijn in staat de kwaliteit van de accommodaties niet alleen op peil te houden maar deze zodanig in te richten dat ze toekomstbestendig, bruikbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedere Delftenaar.
 • Sportverenigingen werken samen, daar waar mogelijk is.
 • De gemeente Delft stelt adequate middelen beschikbaar om de ambities van sportverenigingen en sportbeoefenaren te kunnen realiseren
 • Alle Delftse sportverenigingen zijn aangesloten bij de Sportraad en voelen zich gehoord en vertegenwoordigd.
 • De Sportraad is actief aanwezig bij overleggen die van belang zijn voor de continuïteit en kwaliteit van het sporten, waaronder begrepen de accommodaties
 • De Sportraad weet wat er speelt bij sportverenigingen en sportbeoefenaren en treedt waar nodig op als adviseur of bemiddelaar.
 • Het, in samenwerking met Delft voor Elkaar, organiseren van evenementen, manifestaties, lezingen en andere activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen.

Aandacht voor het Sociaal domein

Specifiek aandachtspunt van de Sportraad is het sociaal domein.  We weten dat mensen met een gezonde leefstijl en voldoende beweging minder kwetsbaar zijn. Het gaat vooral om het laagdrempelig in beweging brengen en het zou goed zijn de toegankelijkheid van bestaande sporten beter te laten aansluiten op een grote groep mensen die nu niet beweegt en dat combineren met een gezonde leefstijl.

Sportverenigingen sturen nu vooral op leden, die een sport beoefenen en daarin worden gefaciliteerd. Het is een uitdaging om de sociaal maatschappelijke functie van verenigingen meer te stimuleren door de sport toegankelijker te maken en als zij in een groep terechtkomen waarin ze zich veilig voelen en het gewoon gaan doen, dan kunnen ze veel bereiken.

Momenteel telt de gemeente Delft circa 125 amateur sportverenigingen, waarvan er circa 90 zijn lid zijn van de Sportraad. Heeft u na het lezen van onze missie interesse om lid te worden? Klik dan op deze link!

Wilt u lezen hoe het reilen en zeilen was van de Sportraad vanaf 1948 download dan het Boekje 75 jaar Sportraad van Delft 1948-2023