In september 2020 is het Delftse sportakkoord I gesloten, waarmee Delft de handen ineensloeg om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Het streven daarbij was dat alle Delftenaren een leven lang bewegen en sporten. Om dit te bereiken stimuleerde de gemeente dat er een sportaanbod is voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, beperking, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele voorkeur.


Download het Sportakkoord II  juli 2023

Het Delfts Sportakkoord II richt zich – in lijn met het Nationaal Sportakkoord II – op drie hoofdambities. Bij de eerste ambitie gaat het om het ‘verstevigen van het fundament van de sport’. Dat gaat over sterke sportaanbieders en een sociaal veilige sport voor iedereen. De tweede ambitie is ‘het vergroten van het bereik van de sport’, waardoor meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen om te sporten of bewegen. Ten slotte zet de derde ambitie in op het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport: ‘meer betekenis geven aan sport’.

Binnen deze ambities wordt er gewerkt aan vier thema’s om het fundament in Delft op die manier te versterken.

Met het thema ‘Inclusie en diversiteit’ werkt Delft aan het fundament door de toegankelijkheid van en toeleiding naar sport te vergroten. Door het vergroten van de bewustwording bij sportaanbieders worden zij gestimuleerd om actief in te zetten op diversiteit en inclusie en zorgen ze dat iedereen zich welkom voelt.
Het thema ‘Vitale sportaanbieders’ richt zich onder andere op het verbeteren van de kwaliteit, uitvoeringscapaciteit en een effectieve ondersteuningsstructuur. De Human Capital Agenda helpt hierbij. Er wordt ingezet op acties om het vrijwilligerswerk in de sport te bevorderen. 
Bij het thema ‘Sociaal veilige sport’ creëren we een sociaal veilige sport waarbij sportaanbieders worden gestimuleerd om te voldoen aan de vier basiseisen, normen en waarden stellen en de beschikbare ondersteuningsinstrumenten gebruiken. Het fundament voor een leven lang sport en bewegen wordt gelegd in de jeugd.
Vanuit het thema ‘Vaardig in bewegen’ wordt sport en bewegen gepositioneerd bij de jeugd en sluiten we aan bij hun belevingswereld. De focus ligt daarbij op sport- en
beweegplezier. Zo versterken we de Delftse sportsector en vergroten we de toekomstbestendigheid van de sport. 

In Delft houden drie werkgroepen zich bezig met het uitvoeren van het Sportakkoord. Zij voeren activiteiten uit binnen vier thema’s. 

1. Sportstimulatie en -innovatie

Deze werkgroep richt zich vooral op het thema ‘Vaardig in bewegen’. Dat gaat om het creëren van meer aandacht voor bewegen bij de jeugd, kansen voor het ontdekken van sport- en beweegaanbod, het verhogen van deelname en verlagen van sportuitval door jongeren en de motorische ontwikkeling en veelzijdig bewegen

2. Vitale sportaanbieders

Voor een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod zijn onze Delftse sportaanbieders erg belangrijk. Zij bieden structureel sport- en beweegaanbod voor iedereen. Daarmee vervullen zij een grote maatschappelijke rol voor Delft. De  verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar spelen een sleutelrol om deze ontwikkeling te stimuleren.

3. Sport en sociaal domein

Een sportvereniging is altijd maatschappelijk actief. Door het aanbieden van structureel sport- en beweegaanbod draagt een sportvereniging bij aan ontmoeting, vrijwillige inzet en een gezonde leefstijl. Deze werkgroep kent een integrale aanpak en werkt via sport en bewegen ook aan bredere maatschappelijke opgaves,
zoals vitaal ouder worden, sociale ontmoeting, een gezonde leefstijl en mentale gezondheid.

Vind je het interessant om mee te denken in een van deze werkgroepen of heb je een idee? Leuk om het er eens over te hebben! Stuur een mail naar de verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar : vo.delft@haaglandenbeweegt.nl 

Download het Sportakkoord II – juli 2023

Download het Sportakkoord I – juni 2020