Home » Nieuws » Ambtelijk overleggen in 2023

Ambtelijk overleggen in 2023

Op deze pagina staan de samenvattingen van de Ambtelijk overleggen (AO) tussen de Sportraad van Delft en betrokken ambtenaren van de Gemeente Delft in 2023.


Delft, 8 februari 2023

Op de agenda staan de volgende bespreekpunten:

1.     Acties uit vorige bespreking 2.11.2022

Met betrekking tot inzicht in de gemeentelijke sportbegroting 2023 heeft de Sportraad een samenvatting van de programmabegroting ontvangen.

2.     Energielasten, tegemoetkoming vanuit de gemeente Delft t.b.v. de sportclubs. Wat is hiervan de status?

De Gemeente heeft o.a. via de Sportraad een enquête verstuurd om meer inzicht te krijgen in de vorm en mate waarin de stijgende energielasten en hoge inflatie tot problemen kunnen leiden in Delft en zelfs de continuïteit van maatschappelijke organisaties in gevaar kunnen brengen. Hopelijk is er eind maart meer inzicht hierover.

3.     Zijn er nieuwe voorwaarden Sportakkoord 2023

Er zijn nieuwe voorwaarden en er moet een herijking plaats vinden. Er zal meer focus gaan liggen om mensen meer in beweging te krijgen en te gaan sporten, in welke vorm dan ook. In het algemeen doet Delft het best goed.

4.     Status ontwikkeling nieuw complex Blue Birds en hoe verloopt dit?

De gemeente is in goed overleg met Blue Birds over de opgave voor Blue Birds. De verwachting is dat in 2025/2026 de verhuizing kan plaats vinden.

5.     Status gebiedsvisie Kerkpolder (aanstelling projecthouder en wat is er gedaan met het plan Kerkpolder van dsv Full Speed en dvv Delft wat ruim 3 jaar geleden is ingediend?

Dit plan met o.a. buurthuis van de toekomst is op de lange baan geschoven en heeft momenteel geen prioriteit. Mogelijk wordt het weer opgepakt in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, Delft West.

6.     Status gebiedsvisie Brasserskade. Is er al meer nieuws?

De capaciteitsknelpunten op het sportpark zijn opgelost. Daarmee is voor wat betreft sport de basis op orde. In dat kader heeft het college besloten dat een gebiedsvisie voor de Brasserskade op dit moment geen prioriteit is. De sportverenigingen zijn hierover in 2020 al geïnformeerd door de wethouder

7.     Wordt er dit jaar nog gestart met de opzet nieuwe gebruikersovereenkomst?

Helaas gaat dit niet lukken i.v.m. capaciteitsproblemen.

8.     Zijn er signalen bij de gemeente Delft binnen gekomen over de financiële problematiek bij DKB (opheffing per 01.01.2023) en bestuurlijke prikkelingen bij DHC ?

Dit is bij de gemeente bekend.  Naast DKB heeft ook Redeoss zichzelf opgeheven in 2022.

9.    Onder welke afdeling valt “Veiligheid bereik sportparken’ binnen de gemeente Delft?

De openbare ruimte valt onder Beheer Openbare Ruimte (BOR). Wat betreft om Sociale veiligheid valt dit onder Veiligheid en Verkeersveiligheid onder Mobiliteit/Verkeer.