Home » Nieuws » Het ambtelijk overleg in 2023

Het ambtelijk overleg in 2023

Op deze pagina staan de samenvattingen van het Ambtelijk overleg (AO) tussen de Sportraad van Delft en betrokken ambtenaren van de Gemeente Delft in het jaar 2023 in februari, juni en ….

_______________________________________________________________________________

 

Delft, 8 februari 2023

Op de agenda staan de volgende bespreekpunten:

1.     Acties uit vorige bespreking 2.11.2022

Met betrekking tot inzicht in de gemeentelijke sportbegroting 2023 heeft de Sportraad een samenvatting van de programmabegroting ontvangen.

2.     Energielasten, tegemoetkoming vanuit de gemeente Delft t.b.v. de sportclubs. Wat is hiervan de status?

De Gemeente heeft o.a. via de Sportraad een enquête verstuurd om meer inzicht te krijgen in de vorm en mate waarin de stijgende energielasten en hoge inflatie tot problemen kunnen leiden in Delft en zelfs de continuïteit van maatschappelijke organisaties in gevaar kunnen brengen. Hopelijk is er eind maart meer inzicht hierover.

3.     Zijn er nieuwe voorwaarden Sportakkoord 2023

Er zijn nieuwe voorwaarden en er moet een herijking plaats vinden. Er zal meer focus gaan liggen om mensen meer in beweging te krijgen en te gaan sporten, in welke vorm dan ook. In het algemeen doet Delft het best goed.

4.     Status ontwikkeling nieuw complex Blue Birds en hoe verloopt dit?

De gemeente is in goed overleg met Blue Birds over de opgave voor Blue Birds. De verwachting is dat in 2025/2026 de verhuizing kan plaats vinden.

5.     Status gebiedsvisie Kerkpolder (aanstelling projecthouder en wat is er gedaan met het plan Kerkpolder van dsv Full Speed en dvv Delft wat ruim 3 jaar geleden is ingediend?

Dit plan met o.a. buurthuis van de toekomst is op de lange baan geschoven en heeft momenteel geen prioriteit. Mogelijk wordt het weer opgepakt in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, Delft West.

6.     Status gebiedsvisie Brasserskade. Is er al meer nieuws?

De capaciteitsknelpunten op het sportpark zijn opgelost. Daarmee is voor wat betreft sport de basis op orde. In dat kader heeft het college besloten dat een gebiedsvisie voor de Brasserskade op dit moment geen prioriteit is. De sportverenigingen zijn hierover in 2020 al geïnformeerd door de wethouder

7.     Wordt er dit jaar nog gestart met de opzet nieuwe gebruikersovereenkomst?

Helaas gaat dit niet lukken i.v.m. capaciteitsproblemen.

8.     Zijn er signalen bij de gemeente Delft binnen gekomen over de financiële problematiek bij DKB (opheffing per 01.01.2023) en bestuurlijke prikkelingen bij DHC ?

Dit is bij de gemeente bekend.  Naast DKB heeft ook Redeoss zichzelf opgeheven in 2022.

9.    Onder welke afdeling valt “Veiligheid bereik sportparken’ binnen de gemeente Delft?

De openbare ruimte valt onder Beheer Openbare Ruimte (BOR). Wat betreft om Sociale veiligheid valt dit onder Veiligheid en Verkeersveiligheid onder Mobiliteit/Verkeer.

____________________________________________________________________________________________

Delft, 13 juni 2023

Op de agenda staan de volgende bespreekpunten:

1.      Status aanvraag Energielasten

De Gemeente Delft had een subsidieregeling opgesteld naar aanleiding van de resultaten van de enquête over de gevolgen die de prijsstijgingen van de afgelopen periode hebben en dat was voor het college aanleiding geweest om deze subsidieregeling op te stellen.

Helaas is er slechts één aanvraag geweest voor sport, maar die was voor 2023 en daarom afgewezen. Erg jammer voor alle inspanning. De sportraad heeft wel vernomen dat verschillende sportverenigingen een aanvraag hebben gedaan via de TEK regeling. De gemeente gaat verkennen of een regeling voor 2023 nodig is.

2.      Gezamenlijk (Gemeente Delft, Haaglanden Beweegt en Sportraad van Delft) organiseren van een bijeenkomst over duurzaamheid.

Omdat vele verenigingen vragen hadden gesteld over verduurzamen van hun sportcomplex, ligt het idee op tafel om dit onderwerp op te pakken. Na enige discussie werd duidelijk dat er eerst meer helderheid moet komen over de echte vragen, die leven bij sportclubs. Actie Sportraad: gaat hier verder over nadenken en overleggen met de verenigingsondersteuners. Wanneer er een concrete hulpvraag is geformuleerd kan de gemeente daar eventueel in ondersteunen.

3.      Voortgang Sportakkoord m.n. samenstelling stuurgroep, uitvoering vanaf 1.10.2023

Men is bezig met een herijking en uiterlijk 30 juni wordt het voorstel ingediend. Via de stuurgroep zal aan Timme Provoost, als trekker van het Sportakkoord, gevraagd worden om het geheel op een bijeenkomst aan belangstellenden toe te lichten.

4.      Stand van zaken ontwikkelingen binnensport m.n. gymzalen

De response was laag bij de sportverenigingen. De Gemeente wil kijken naar multifunctioneel gebruik van sporthallen en hoe de sportaanbieders hierop kunnen aansluiten. Gedacht wordt aan het plaatsen van scheidingswanden bij sporthal Tanthof-zuid en Wippolder, zodat de hallen geschikt zijn voor bewegingsonderwijs. Dat vergt flinke en dure aanpassing van de hallen. I.v.m. een toekomstig capaciteit probleem voor bewegingsonderwijs bij het Stanislas College en CLD wordt er momenteel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een mogelijk multifunctionele sportvoorziening in Hof van Delft

5.      Stand van zaken nieuwe sportlocatie Maria Duystlaan

De architecten selectie is geweest. Men wil een bijpraatsessie plannen na het zomerreces met Pieter de Groot (Sportfondsen) en de Sportraad.

6.      Subsidie gemeente Delft – Sportraad

De vraag aan de Sportraad is hoe de besteding van de subsidie verloopt. De besteding in 2022 à €14.000 is verwoord in het jaarverslag en jaarrekening. Voor het jaar 2023 zijn er op dit moment uitgave geweest voor o.a. aanschaf sportspelden, aankoop pagina bij DoZ en generieke cursussen worden ondersteund.

___________________________________________________________________________________________